א' - כ'

אג'יו

מתייחס למצב שבו ני"ע נסחר במחיר גבוה מערכו הנקוב. במסחר במניות הכוונה היא לפרמיה וכך גם באג"ח כאשר הריבית הנקובה באג"ח גבוהה מהריבית האפקטיבית בשוק.

אומגה

השינוי באחוזים בערך האופציה הנגרם משינוי של אחוז אחד במדד.

אופציה

חוזה בין קונה האופציה ומוכר האופציה (כותב האופציה) המאפשר לקונה לקבל זכות רכישה או מכירה של נכס הבסיס הקבוע בחוזה, במחיר ובזמן הקבועים מראש בחוזה.

אופציה בכסף

אופציה שמחיר המימוש שלה שווה למחיר נכס הבסיס בזמן נתון.

אופציה בתוך הכסף

אופציה שהערך הפנימי שלה חיובי. באופציית רכש מדובר במצב שבו מחיר נכס הבסיס בזמן נתון גבוה ממחיר המימוש שלו. באופציית מכר מדובר במצב שבו מחיר נכס הבסיס בזמן נתון נמוך ממחיר המימוש.

אופציה מחוץ לכסף

אופציה שהערך הפנימי שלה שווה לאפס. באופציית רכש מדובר במצב שבו מחיר נכס הבסיס בזמן נתון נמוך ממחיר המימוש. באופציית מכר מדובר במצב שבו מחיר נכס הבסיס בזמן נתון גבוה ממחיר המימוש.

אופציות

מכשירים פיננסים מתקדמים המיועדים לתת בטחונות (מעין רכישת בטוח), או להביא לרווחים ממונפים באחוזים גבוהים מאד. בישראל נהוגות אופציות על מדד המעו"ף ואופציות מט"ח. אופציות באסטרטגיות מובנות יכולות להביא לרווחים בביטחון מחד גיסא ומאידך רכישה לא זהירה ללא הגנות מתאימות עלולה להביא להפסדי הון ניכרים. 

אופציות משמשות בין השאר למשקיעים כלי נוסף להגן על השקעתם מפני עליות או ירידות בערך של המדד, בנוסף יכולים לשמש כתחליף להשקעה בנכס הבסיס.(או כהימור על כוון תזוזת המדד), יכולת לבצע הגנה על תיקי השקעות,לתכנן גבולות רווח ותשואה יחסית לסיכון מוגדר,לבנות תיק המניב רווח בכל מצב שוק(עולה,יורד,יציב).

אופציית מכר (put)

אופציה המקנה לבעליה את הזכות למכור את נכס הבסיס.

אופציית רכש (call)

אופציה המקנה לבעליה את הזכות לרכוש את נכס הבסיס.

איגרת חוב (Bond)

תעודת התחייבות, בה מתחייב המנפיק לשלם לרוכש התעודה תשלומים בסכומי כסף שנקבעים מראש ובמועדי פרעון קבועים, התשלום מתחלק לקופון (ריבית) וקרן. רוכש התעודה זכאי לקבל את התשלומים המובטחים גם אם החברה המנפיקה בהפסדים, לעיתים החוב מובטח על ידי שעבוד נכסי החברה. 

איגרת חוב זבל (Junk Bond)

איגרת חוב אשר התשלומים על הריבית והקרן על ידי החברה המנפיקה אותה הינם בעלי רמת ודאות נמוכה ולפיכך התשואה הנדרשת על ידי המשקיעים בה הינה גבוהה מאד. 

איגרת חוב ממשלתית (Government Bond)

איגרת חוב המונפקת על ידי בנק ישראל באמצעות מכרזים. אגרות חוב ממשלתיות נבדלות זו מזו בסוג הריבית המשולמת, באופן ההצמדה (מט"ח, מדד או לא צמודה כלל) ובאורך חיי האיגרת. איגרות חוב אלו הן בעלות רמת הסיכון הנמוכה ביותר.

איגרת חוב קונצרנית (Corporate Bond)

איגרת חוב המונפקת על ידי פירמות ומהווה כלי לגיוס כספים מציבור המשקיעים. רמת הסיכון של האיגרת נקבעת על פי החוסן הפיננסי של החברה המנפיקה ומקדימות תשלומי האיגרת על פני התחייבויות אחרות של החברה. 

איזון אקטוארי

לקרן פנסיה ישנן התחייבויות צבורות שהן הפנסיות שישולמו למבוטחים ולפנסיונרים בהתאם לדמי הגמולים ששולמו לקרן הפנסיה. כך נוצרים, למעשה, שני מרכיבים עיקריים במאזן הקרן – נכסים כנגד התחייבויות, כאשר הנכסים משמשים לכיסוי ההתחייבויות. במידה והנכסים עולים בערכם על ההתחייבויות אזי נוצר לקרן עודף אקטוארי. במידה וההתחייבויות עולות על שווי הנכסים אזי הקרן נמצאת בגירעון אקטוארי. איזון אקטוארי בא להשוות את שווי הנכסים לגודל ההתחייבויות על ידי הקטנתן או הגדלתן של ההתחייבויות. 
גירעונות או עודפים אקטואריים יכולים לנבוע מתנודתיות בשיעורי התשואות שהשיגה הקרן על השקעותיה, או לחילופין כתוצאה מאי התאמה בין ההנחות האקטואריות המוקדמות לבין הנתונים בפועל (לדוגמא, מספר נכים בפועל גדול ממספר הנכסים אשר נצפה לפי ההנחות האקטואריות).

אינפלציה (Inflation)

מצב בו מתרחשות עליות מחירים של מוצרים ושירותים. מצב הפוך ממצב של דיפלציה.

אירוע מזכה

אירוע המזכה את המבוטח או את שאיריו בתשלומים מקרן הפנסיה, כגון:
פנסיית זקנה – המועד בו הגיע המבוטח לגיל פרישה;
פנסיית נכות – מועד תחילת הנכות, בהתאם לקביעת רופא הקרן;
פנסיית שאירים – במות המבוטח או הפנסיונר.

ארביטרז' (Arbitrage)

רווח ודאי ללא סיכון הנוצר כתוצאה מקניית נכס במחיר נמוך ומכירתו במחיר גבוה יותר בשווקים שונים, זאת כל עוד פער המחירים גבוה מההוצאות על פעולות הקניה והמכירה.

ביתא

מדד הבוחן את הסיכון הכרוך באחזקת מניה מסוימת. הביתא מודדת את רגישותה של מניה מסוימת ביחס לשינויים במדד השוק. כך למשל, ביתא שווה 1 מעידה כי המניה עולה/ יורדת ב-1% עם כל עליה/ירידה של 1% במדד השוק.

בעל עניין (Party At Interest)

בעל עניין בחברה הינו כל מי שמחזיק בחמישה אחוזים ומעלה מהון המניות המונפק של החברה או מזכויות ההצבעה. לבעל העניין הזכות למנות דירקטורים בחברה. כל שינוי בהחזקה של בעל עניין בחברה מחייב דיווח של בעל העניין לחברה ושל החברה לבורסה לניירות ערך.

בעל שליטה (Controlling Person)

פרט או גוף המחזיק בחמישים אחוזים ומעלה מהון המניות המצביעות של החברה. במקרה של פיזור רב של המניות בקרב הציבור, בעל השליטה יכול להחזיק במספר אחוזים קטן מחמישים אחוזים, ועדיין ישפיע באופן משמעותי על פעולות החברה והתוכניות העתידיות שלה.

ברוקר

אדם אשר מוסמך על ידי הבורסה לניירות ערך לבצע פעולות של קניה ומכירת ניירות ערך עבור לקוחותיו.

גילון

אגרת חוב ממשלתית, לא צמודה המונפקת לתקופה של עד 10 שנים. הגילון נושאת ריבית המשתנה מידי חצי שנה בהתאם לתשואות ממוצעות משוקללות של מק"מים בעלי טווח פדיון של 3-12 חודשים ובתוספת של עד 4%.

גליון שערים

גליון יומי המתפרסם על ידי הבורסה לניירות ערך בת"א וכולל נתונים לגבי כל ניירות הערך הנסחרות בבורסה זו. 

דו"ח רווח והפסד

דו"ח המרכז את הרווח/ההפסד, ההכנסות וההוצאות של החברה לתקופה מסוימת (לרב רבעון או שנה), חברה ציבורית בארץ חייבת בפרסום הדו"ח כל רבעון.

דיבידנד

חלוקת רווחי חברה לבעלי מניותיה בהתאם לשיעור אחזקותיהם היחסי.

דילול מניות

מצב בו מספר המניות של החברה עולה מבלי שמתרחש כל שינוי ברווחיה. גידול במספר המניות יכול שיתבצע ע"י מימוש כתבי אופציות וע"י המרת אג"ח להמרה.

דיסאג'יו

מתייחס למצב בו ני"ע נסחר במחיר הנמוך מערכו הנקוב. במסחר באג"ח הכוונה היא לניכיון, כאשר הריבית הנקובה באג"ח נמוך מהריבית האפקטיבית בשוק.

דיפלציה

מצב בו מתרחשות ירידות מחירים של סחורות ושרותים. מצב זה הפוך למצב של אינפלציה.

דמ"צ

דירקטור מטעם הציבור. בכל חברה ציבורית (חברה שמניותיה נסחרות בבורסה לניירות ערך) מתמנים שני דמ"צים על ידי האספה הכללית של בעלי המניות. דמ"צים אלו כפופים לרשות לניירות ערך והם אינם בעלי זיקה או קשר עסקי כלשהו לחברה ופעולותיה. תפקידם לפקח על פעולות החברה ולהיות חברי ועדת ביקורת. 

הון זר

מקורות מימון החיצוניים לחברה, אשר כוללים את כל התחייבויות החברה, כגון: הלוואות בנקאיות ואגרות חוב. 

הון חוזר

ההפרש בין הנכסים השוטפים של החברה ובין התחייבויותיה. ככל שהפרש זה גדול יותר החברה תתמודד טוב יותר עם משבר פיננסי בטווח הקצר.

הון מונפק

הון המניות של החברה אשר הוצע בפועל לציבור המשקיעים.

הון נפרע

הון המניות של החברה אשר מוחזק בפועל בידי הציבור.

הון עצמי

סך נכסי החברה בניכוי סך התחייבויותיה. ההון העצמי כולל את הון המניות, הון קרנות ועודפים ורווחים שלא חולקו.

הון רשום

סך הון המניות שהחברה רשאית להנפיק. סך ההון הרשום מאושר ע"י אסיפת בעלי המניות של החברה.

הוראות דין והוראות מנהל רלוונטיות

המסגרת החוקית שלאורה פועלות קרנות הפנסיה:
1. פקודת מס הכנסה (נוסח חדש).
2. הוראות חוק הפיקוח על עסקי ביטוח, התשמ"א-1981.
3. תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל), התשכ"ד-1964.
4. הוראות הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון.

החזר כספי פיצויים למעסיק

מעסיק רשאי למשוך את כספי הפיצויים במקרה בו הסתיימו יחסי העבודה ללא זכות לפיצויים, בכפוף לאמור בהסכם העבודה, במקום עבודתך .הזכאות תלויה בנסיבות סיום יחסי העבודה ובהסכם העבודה בין המעסיק לעובד.

היוון פנסיה

היוון של עד 25% מהפנסיה הצפויה לפנסיונר או לשאירי מבוטח לתקופה של עד חמש שנים, במטרה להעניק לזכאי לפנסיה אפשרות לקבל לצרכיו מענק חד פעמי על חשבון הפנסיה. במשך תקופת ההיוון יקבל הזכאי פנסיה חודשית מופחתת בשיעור ההיוון. 
שאירי פנסיונר שנפטר לפני תום תקופת ההיוון יקבלו את מלוא הפנסיה על פי התקנון כאילו לא בוצע היוון.

הכנסה פנויה

ההכנסה העומדת לרשות משקי הבית לשם צריכה וחיסכון.

הנפקה

הליך הצעת מניות החברה לציבור, תמורתן מגייסת החברה הון. בהנפקה ציבורית מוצעות מניות החברה לציבור הרחב ומניית החברה נרשמת בבורסה, בעוד שבהנפקה פרטית, מוצעות המניות למשקיע או לקבוצת משקיעים מצומצמת.

הנפקת זכויות

זכות קדימה הניתנת לבעלי המניות בחברה לרכישת מניות בהנפקה חדשה על פני משקיעים חיצוניים וזאת על מנת לאפשר לבעלי המניות הקיימים לשמר את חלקם היחסי באחזקות החברה לאחר הנפקת מניות חדשה. 

הפסקת מסחר (Suspension Of Trading)

החלטה המתקבלת על ידי הנהלת הבורסה להפסיק את המסחר לתקופת זמן קצובה או לתקופת זמן בלתי מוגבלת. המסחר יפסק כאשר:
1. התקבל מידע חדש על חברה או על נייר ערך העשוי להשפיע באופן משמעותי על שווי נייר הערך כגון הנפקה חדשה או התפתחות עסקית חדשה.
2. במקרה של אי וודאות או אי בהירות לגבי פעילות חברה מסוימת העשויה להשפיע על ערך מניותיה.
3. מקרה של חברה ציבורית שלא עומדת בחובותיה.
4. הפסקת מסחר כללית בכל ניירות הערך במקרה של אירוע כללי בעל חשיבות רבה כדוגמת משבר ביטחוני.

בנוסף, במהלך המסחר ישנם מספר מצבים בהם יכול להתקיים מצב של הפסקת מסחר:

במהלך פתיחת המסחר
"פתיחה אנגלית" – בתנודה של 2.5% או יותר במדד ת"א 25 התיאורטי האחרון ביחס למדד הבסיס, נדחה מסחר הפתיחה בשוק המניות (כולל ניירות ערך הניתנים להמרה למניות וביניהם אג"ח להמרה וכתבי אופציה, ולרבות מוצרי מדדים שנכס הבסיס שלהם הוא מניות או מדד מניות) לפרק זמן אקראי של 3 עד 5 דקות ("הארכה ראשונה"). במידה שלאחר ההארכה הראשונה עדיין קיימת תנודה של 2.5% או יותר במדד ת"א 25 התיאורטי האחרון, נדחה מסחר הפתיחה בשוק המניות פעם נוספת לפרק זמן אקראי נוסף של 3 עד 5 דקות ("הארכה שנייה").
מנתק זרם ראשון – לאחר ההארכה השנייה נבדק שוב מדד ת"א 25 התיאורטי האחרון. אם התנודה בו היא 5% או יותר, נדחה מסחר הפתיחה בשוק המניות ומופסק המסחר בנגזרים על מניות ועל מדדי מניות לפרק זמן אקראי שבין 45 ל-50 דקות.
מנתק זרם שני – לקראת תום דחיית מסחר הפתיחה בשל מנתק הזרם הראשון, נבדק שוב מדד ת"א 25 התיאורטי האחרון. אם התנודה בו נמוכה מ-12%, מתקיים מסחר הפתיחה. אולם, אם התנודה במדד היא 12% או יותר, נדחה מסחר הפתיחה בשוק המניות ונמשכת הפסקת המסחר בנגזרים על מניות ועל מדדי מניות, וזאת לפרק זמן שייקבע על ידי מנכ"ל הבורסה, לאחר שהתייעץ עם יו"ר דירקטוריון הבורסה. במקרה זה רשאי המנכ"ל אף להפסיק את המסחר עד תום אותו יום מסחר.

במהלך המסחר הרציף:
מנתק זרם ראשון – בתנודה של 8% במדד ת"א-25 ביחס למדד הבסיס, מתקיימת הפסקת מסחר קצובה (45 דקות) בשוק המניות ובנגזרים על מניות ועל מדדי מניות. במידה שלאחר הפסקת המסחר הקצובה, התנודה מגיעה שוב ל-8%, באותו כיוון, אך נמוכה מ-12% – לא מופעל מנתק-הזרם הראשון פעם נוספת באותו יום.
מנתק-זרם ראשון לא יופעל בשלב המסחר הרציף ביום בו הופעל מנתק-זרם בשלב טרום הפתיחה.
מנתק זרם שני – בתנודה של 12% במדד ת"א-25 ביחס למדד הבסיס, מופסק המסחר בשוק המניות ובנגזרים על מניות ועל מדדי מניות, עד תום יום המסחר. 
על אף האמור לעיל, מנכ"ל הבורסה רשאי, לאחר שהתייעץ עם יו"ר הדירקטוריון, לחדש את המסחר באותו יום אם לדעתו, בנסיבות העניין, יש הצדקה לכך. במקרה זה רשאי המנכ"ל לשנות את לוח הזמנים למסחר באותו יום.
הופסק המסחר כאמור לעיל, מנכ"ל הבורסה רשאי, לאחר שהתייעץ עם יו"ר הדירקטוריון, להפסיק את המסחר גם בניירות ערך אחרים הנסחרים בבורסה.
בשלב טרום נעילה – בתנודה של 12% או יותר במדד ת"א-25 התיאורטי האחרון של מסחר הנעילה ביחס למדד הבסיס, יופסק המסחר בשוק המניות ובנגזרים על מניות ועל מדדי מניות עד תום יום המסחר.

הפסקת תשלום דמי גמולים לקרן

הפסקת תשלומים העולה על 5 חודשים פוגעת בביטוח נכות ושאירים ותידרש הסכמת הקרן להצטרפות מחדש, כולל תקופת אכשרה למחלה קודמת.

הצעת רכש

הצעה המוגשת לבעלי מניות בחברה למכירת אחזקותיהם או חלק מהן בחברה.

השקעות הקרן

על מנת לעמוד בהתחייבויותיה משקיעה הקרן את הכספים המתקבלים מדמי הגמולים בגין המבוטחים. בהתאם לתקנות ההשקעה, קרנות הפנסיה הוותיקות והחדשות זכאיות לאג"ח מיועדות נושאות ריבית ריאלית של 4.86% לשנה, וקרן הפנסיה תשקיע בכל עת 30% משווי נכסיה באג"ח אלו.

חבר בורסה (Member Of The Exchange)

גוף אשר קיבל היתר לבצע פעולות של קניה ומכירה, אשר התקבלו מפקודות של משקיעים, באולמות המסחר בבורסה לניירות ערך.

חברה בע"מ

חברה בעירבון מוגבל. עפ"י חוק החברות, חברה בע"מ הינה ישות משפטית נפרדת מבעלי מניותיה ואחריותם האישית של בעלי המניות בחברה מוגבלת לגובה השקעתם בה.

חברה בת

חברה אשר חמישים אחוז ויותר מהון מניותיה מוחזק ע"י חברה אחרת.

חברה פרטית

חברה הנמצאת בבעלות פרטית של קבוצת משקיעים (בין 2-50 ), שהם בד"כ גם מנהלי החברה והיא אינה מחויבת בפרסום דוחותיה הכספיים.

חברה ציבורית

חברה אשר הנפיקה את מניותיה לציבור. החברה מחויבת לשמירה על שקיפות מול הציבור ולכן חייבת בפרסום דוחותיה הכספיים וכן בהודעה לציבור אודות כל אירוע מהותי שהתרחש בה בטווח הזמן הקרוב ביותר להתרחשות המאורע.

חוזה עתידי מסוג Forward

נקרא גם עסקת אקדמה. מדובר בהסכם עתידי הנעשה מחוץ לבורסה ואשר עונה על הצרכים הספציפיים של שני הצדדים, למסירת נכס מסוים או סחורה מסוימת בזמן ובכמות שנקבעים מראש.

חוזה עתידי מסוג Future

הסכם התחייבות סטנדרטי למסירה עתידית של נכס או סחורה. החוזה נסחר בבורסה ותנאיו המדויקים נקבעים מראש ע"י הבורסה.

חישוב פנסיות נכות והשאירים (בקרן פנסיה חדשה מקיפה)

חישוב פנסיות הנכות והשאירים נעשה על ידי הכפלת השכר הקובע לנכות ושאירים, כהגדרתו בתקנון הקרן (ממוצע של מספר חודשי ביטוח) בשיעור הכיסוי הביטוחי לנכות או שאירים, לפי הענין. 

יום האקס

היום הראשון לאחר ההכרזה על חלוקת דיבידנד או מניות הטבה בו נסחרת המניה ללא הזכות לקבלת הדיבידנד או מניית ההטבה שהוכרזו. רק משקיע שהחזיק במניה יום לפני יום האקס יהיה זכאי לקבלת הדיבידנד או מניית ההטבה.

יום הקום

זהו היום הקובע, היום האחרון בו נסחרת המניה עם הזכות לקבלת דיבידנד או מניית הטבה.

יחס ההון הזר להון העצמי

סך התחייבויות החברה (לזמן קצר וארוך) חלקי ההון העצמי של החברה. ככל שהיחס גבוה יותר , מבנה ההון של החברה מסוכן יותר.

יחס המרה באג"ח

מתייחס לאג"ח הניתנות להמרה. יחס המרה הוא מספר המניות שמקבל המשקיע תמורת אגרת חוב אחת.

ייסוף

התחזקותו של מטבע אחד ביחס למטבע אחר. כך למשל, התחזקותו של השקל (מתווסף) מול מטבע זר.

יצירות

מכירת יחידות השתתפות בקרן נאמנות. מכירה זו משקפת את הגידול בנכסי הקרן.

כפיר

אגרת חוב ממשלתית שאינה מונפקת עוד. האיגרת צמודה למדד המחירים לצרכן והונפקה לתקופה של 4 עד 25 שנה. האיגרת נושאת ריבית ריאלית משתנה בשיעור שנתי שנקבע על פי ממוצע שוקלל של התשואות הריאליות ברוטו לפדיון שמניבות אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד שמשך הזמן לפדיונן נע בין 3 ל- 5 שנים. הריבית משולמת פעמיים בשנה ונקבעת על פי התשואות בימי המסחר בשני החודשים הקלנדאריים הקודמים לחודש שבו משתנה הריבית.

כתב אופציה

נייר ערך המונפק על ידי חברות ומקנה למחזיק בו את הזכות להמירו במניה רגילה (או במספר מניות, על פי המוסכם בכתב האופציה) של החברה, תמורת סכום קבוע מראש. המרת כתב האופציה למניה אפשרית עד לתאריך הפקיעה של כתב האופציה שנקבע מראש.

ל' - ת'

מאזן

דוח כספי המתאר את מצבה הפיננסי של ישות חשבונאית ליום מסויים. הדוח כולל בתוכו את ריכוז הנכסים וההתחייבויות של הפירמה אשר הנפיקה את דו"ח המאזן.

מאזן אקטוארי

בדומה למאזן חשבונאי, מוצגים במאזן נכסי הקרן והתחייבויותיה. צד ההתחייבויות במאזן האקטוארי מבוסס על התחייבויות הקרן למבוטחים ולפנסיונרים, ומחושב בעיקר לאור הנחות לגבי ריבית היוון ותוחלת החיים של המבוטחים, הפנסיונרים ושאיריהם.

מגבלת השכר המבוטח (בקרן פנסיה חדשה מסובסדת)

בקרן פנסיה חדשה הזכאית לאג"ח מיועדות("ערד"), דמי הגמולים המשולמים לקרן לא יעלו על 20.5% מפעמיים השכר הממוצע במשק. תשלום מעל התקרה ניתן להפנות לקרן פנסיה חדשה כללית, שאינה זכאית לאג"ח מיועדות או לכל אפיק חיסכון אחר, על פי בחירת המבוטח.

מדד (Index)

איחוד של ניירות ערך רבים למדד אחד משולב. המדד אמור להיות הברומטר של השוק כולו. 

מדד Dax

מדד המניות המוביל בגרמניה הכולל את 30 החברות הגרמניות בעלות שווי השוק והסחירות הגבוהים בשוק המניות בגרמניה.

מדד Eurostoxx 50

מדד המניות המוביל באירופה במונחי שווי שוק וסחירות. המדד מורכב ממניות 50 החברות הגדולות ביותר בקרב המדינות המרכיבות את גוש האירו.

מדד Ftse 100

מדד המניות המוביל של אנגליה והוא כולל את 100 המניות בעלות שווי השוק הגדול ביותר הנסחרות בבורסה בלונדון. המדד מחושב ומפורסם ע"י – financial timesוה – London stock exchange.

מדד Nasdaq 100

מדד מניות הטכנולוגיה הגדול והמוכר בעולם, והמוביל של ארה"ב והוא כולל את 100 החברות הלא פיננסיות הגדולות ביותר הנסחרות בבורסה בארה"ב. המדד מחושב ומפורסם ע"י ה – Financial Times.

מדד S&P 500

מדד המניות המוביל בארה"ב והוא כולל את 500 המניות בעלות שווי השוק הגדול ביותר בנסחרות בבורסה בארה"ב ומשקפות את כלל פעילות המשק האמריקאי.

מדד בגין

זהו מדד המחירים לצרכן בגין חודש מסוים, אשר בפועל יפורסם רק ב- 15 לחודש שלאחריו.

מדד ג'נסן

מדד מקובל לדירוג הביצועים של תיקי השקעה המיושם על נתוני קרנות נאמנות. מדד ג'נסן חיובי משמעותו שהקרן השיגה תשואה טובה יותר מתשואת השוק ואילו מדד ג'נסן שלילי משמעותי שביצועי הקרן היו פחות טובים מביצועי השוק. ובאופן כללי מדד הקרן יהיה גבוה יותר ככל שביצועי הקרן גבוהים יותר.

מדד האנג סנג (Hang Seng Index)

מדד משוקלל של 33 שערי המניות המובילות הנסחרות בבורסה לניירות ערך בהונג-קונג.

מדד הדאו ג'ונס (Dow-Jones Industrial Average)

מדד משוקלל של 30 שערי המניות של החברות הגדולות והמובילות שנסחרות בבורסה לניירות ערך בניו-יורק. 

מדד הייצור של ISM

סקר המפורסם ע"י מכון המחקרISM -Institute For Supply Management . המדד סוקר את הפעילות העסקית בענף הייצור של 400 חברות בארה,ב ומשמש פרמטר להיקף הייצור בארה"ב.

מדד המחירים לצרכן (Consumer Price Index)

מדד לעלות סל צריכה של שירותים ומוצרים של משפחה ממוצעת. מדד זה מחושב, מעודכן ומפורסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בכל 15 לחודש לגבי החודש הקודם. 

מדד הניקיי (Nikkei Index)

מדד של 225 שערי המניות הנסחרות בבורסה לניירות ערך בטוקיו. 

מדד ידוע

מדד המחירים לצרכן שפורסם ב- 15 לחודש שעבר

מדד סטנדרד ופור (Standard & Poor Index)

מדד משוקלל של שערי כל 500 המניות הנסחרות בבורסה לניירות ערך בניו-יורק. רשימת המניות במדד זה כוללות 425 מניות של חברות בענף התעשיה ו- 75 מניות של חברות בענף התחבורה. 

מדד קרנות נאמנות

המדד (אינדקס) על קרנות נאמנות (funds) נוצר כדי שתהיה אפשרות לקנות נייר ערך שיעקוב אחר הביצועים של האינדקס עצמו . בדרך כלל, ביצועי הקרן אינם תואמים במדויק את ביצועי המדד עצמו, זאת כתוצאה של הוצאות הקרן וטעויות במעקב אחר המשקלות המדויקים של כל נייר ערך באינדקס עצמו.

מדד שארפ

מדד לבדיקת ביצועי מנהלי השקעות באותה רמת סיכון. הבדיקה נעשית באמצעות השוואת התשואות ליחידת סיכון. מדידת הסיכון נעשית על פי סטיית התקן. המדד מחושב על ידי חלוקת ההפרש בין התשואה על התיק ותשואת נכס חסר סיכון, בסטיית התקן של הקרן.

מדד ת"א 100

מדד המרכז את 100 המניות בעלות שווי השוק הגבוה ביותר בבורסה של ת"א, הנכללות במדדי המניות ת"א 25 ות"א 75.

מדד ת"א 25

נקרא גם מדד המעו"ף, מדד המרכז את 25 המניות בעלות שווי השוק הגבוה ביותר בבורסה של ת"א.

מדד ת"א הבנקים

כולל את מניותיהם של 5 הבנקים המסחריים בעלי שווי השוק הגבוה ביותר, הנכללות במדד ת"א 100.

מדדי סיכון

כל השקעה בניירות ערך כרוכה בסיכון כלשהו. לא ניתן להבטיח כי כל הקרנות יניבו תמיד תשואה חיובית, ולמרות שקופת גמל נחשבת כלי השקעה סולידי ברוב המקרים, כדאי לבחון מהי מידת הסיכון בהשקעה בה. ניתן לעשות זאת עפ"י מספר מדדים נפוצים שמנהלי הקופות מציגים:

1. סטיית תקן: סטיית תקן מייצגת את פיזור התפלגות התשואות של קופת הגמל ביחס לתשואה הממוצעת שלה. במילים אחרות, סטיית התקן מבטאת את מידת תנודות הרווחים וההפסדים של קופת הגמל, ועד כמה היא יציבה.

2. מדד שארפ: מדד שפותח ע"י זוכה פרס נובל וויליאם שארפ מאוניברסיטת סטאנפורד. 
זהו מדד נוסף למדידת סיכון בהשקעה בקופות גמל, הלוקח את ההפרש בין תשואות הקופה, לתשואת אפיק השקעה ללא סיכון, כגון, תשואת אג"ח ממשלתי, ומחלק אותו בסטיית התקן של אותה קופת גמל. מדד שארפ נמדד עפ"י נתונים של 3 השנים האחרונות ומספק מידע לגבי רמת הסיכון של הקופה לאורך זמן. מדד זה מצביע על ביצועי הקופה יחסית לסיכון בה היא פועלת ומלמדת אותנו על יעילות ניהולה. ככל שמדד שארפ גבוה יותר, כך נוהלה הקופה באופן יעיל יותר

3. מדד אלפא: מדד המשקף את יכולתו של מנהל ההשקעות בקופת גמל להשיג תשואה עודפת על מדדי השוק באמצעות בחירת נכסים סלקטיבית או תזמון חשיפות. 

4. מדד נזילות: מדד זה נותן אינדיקציה למידת השקיפות של ערך התיק, שכן חלק ממרכיבי התיק מוערכים לפי מודלים, נמדדים בשווקים שאינם נזילים או נמדדים בתדירות נמוכה. המדד נותן אינדיקציה למידת הדיוק והמהימנות של הערכים והתשואות המדווחים

מדיניות מוניטרית

מדיניות הננקטת על ידי הבנק המרכזי על מנת להשפיע על הפעילות הכלכלית במשק. פעילות זו נעשית על ידי צימצום והרחבת כמות הכסף במשק, אם על ידי קביעת שער הריבית להלוואות של הבנק המרכזי לבנקים המסחריים ואם על ידי קניה ומכירה של ניירות ערך ומט"ח בשוק החופשי. 

מדיניות פיסקלית

מדיניות הננקטת על ידי הממשלה על מנת להשפיע על הפעילות הכלכלית במשק. פעילות זו נעשית על ידי שינויים בכמויות המס הנגבות מהציבור או על ידי שינויים בהוצאות הממשלה והסקטור הציבורי. 

מח"מ

משך חיים ממוצע של אגרת חוב המחושב ע"י שקלול התשלומים שהאיגרת משלמת במהלך חייה. אורכו של משך החיים הממוצע תלוי במועד התשלומים של הקרן והריבית. אם האג"ח פורעת חלק מהקרן ו/ או משלמת את הריבית במהלך התקופה המח"מ שלה יהיה יותר קצר מאשר באג"ח שמשלמת את הקרן ו/או הריבית בסוף התקופה.

מחזור יומי בבורסה

סך הערך הכספי של כל העיסקאות בכל ניירות הערך שבוצעו ביום מסחר בבורסה. 

מחזור יומי בנייר ערך

סך הערך הכספי של כל העיסקאות שבוצעו בנייר ערך מסוים ביום מסחר. 

מחיר הוגן

תעודת סל נסחרת בבורסה כני"ע, אך עם זאת יש לה מחיר הוגן המשקף את התחייבותה לעקוב אחר המדד באופן מלא. המחיר ההוגן משקלל את מחיר המדד בכל רגע נתון וכן את עמלת הניהול אשר גובה מנהל התעודה. חברת קסם מחשבת עבור לקוחותיה את המחיר ההוגן של התעודה מידי יום ומפרסמת את הנתון באתר האינטרנט של החברה ובגיליון הבורסה. הנתון המתפרסם נקרא מקדם המרה וע"י הכפלתו במחיר המדד, אחריו עוקבת התעודה, ניתן לדעת מהו שוויה ההוגן. דוגמא לחישוב מחיר הוגן:

שער סגירה מדד ת"א 75 – 675 ;
מקדם ההמרה של קסם ת"א 100 – 0.9855;
השווי ההוגן של תעודת הסל – 665 = 0.9855*675;
מכאן, מחיר יחידה אחת של תעודת הסל קסם ת"א 75 הינה 66.5 ₪.

מחיר יעד

מחיר המניה המתקבל מחלוקת השווי המוערך של חברה בסך הון מניותיה. הערכת שווי החברה נעשית ע"י האנליסט הסוקר את החברה וזה מפרסם את הערכתו לגבי שער המניה לתקופה מסוימת בעתיד.

מחיר מימוש באופציה

מחיר הקבוע מראש בחוזה האופציה ובו רשאי מחזיק האופציה למכור או לקנות את נכס הבסיס מכותב האופציה. 

מכירה בחסר

עסקה המתבצעת ע"י משקיע הצופה כי ערכו של נכס הבסיס הנסחר בשוק ההון (ני"ע או מטבע) צפוי לרדת. המשקיע שואל את נכס הבסיס, למשל מניה, מצד שלישי בשוק ההון, "הצד השלישי" הוא בד"כ גוף מוסדי גדול. בתום תקופת ההשאלה המשקיע רוכש את המניה בשוק ההון על מנת להחזיר אותה לבעליו. 
המשקיע ירוויח אם מחיר המניה אכן ירד שכן אז הוא רוכש את המניה בזול בשוק לאחר שמכר את אותה המניה ביוקר, מאידך המשקיע יפסיד אם בניגוד לציפיותיו, מחיר המניה עולה. 

מכפיל הון (Capital Ratio)

היחס בין שווי השוק של החברה לבין ההון העצמי שלה.

מכפיל הרווח

שווי השוק של החברה חלקי הרווח הנקי של החברה או מחיר מניה חלקי הרווח למניה.

משמעות המכפיל הינו תוך כמה שנים יצטבר הרווח הנקי למחיר הכולל של מניות החברה או תוך כמה שנים יחזיר רוכש המניה את השקעתו בקצב צמיחה קבוע של החברה. 
המכפיל משמש ככלי חשוב בהערכת שווי חברות ובהשוואת רמות מחירים של מניות.

מכפיל מכירות

שווי השוק של חברה חלקי סך ההכנסות מתחומי העיסוק העיקריים שלה. 
מדד זה משמש בעיקר להערכת חברות שלא ניתן לקבוע להם מכפיל רווח עקב הפסדים או עקב עיוות בשיעור הרווח עקב הכנסות חד פעמיות שאינן נובעות מתחומי העיסוק העיקריים של החברה.

מכפיל תזרים מזומנים

שווי שוק, חלקי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת.

מכרז אחיד

כל ניירות הערך שהועמדו למכרז יונפקו באותו מחיר, גם למי שהיה מוכן לשלם מחיר גבוה יותר.

ממוצע משוקלל

ממוצע המשקלל את החלק היחסי של הערכים עליהם הוא מבוצע, באופן זה ניתן משקל גבוה יותר לערכים בעלי חשיבות גבוהה יותר.

מנגנון המרה

מנגנון ההמרה מאפשר למחזיק בתעודת הסל להמיר מידי יום את התעודה שברשותו למניות המרכיבות את המדד אחריו עוקבת התעודה או לשווין הכספי לפי מחירי סוף יום. לדוגמא: המרת תעודת קסם ת"א 100 מאפשרת למשקיע לקבל את 100 מניות המדד על פי משקלן המדויק ומחירן בסוף יום המסחר. לעומת זאת, בתעודת הסל העוקבת אחר מדדים זרים ניתן להמיר את התעודה לשווי הכספי של המניות הכלולות במדד. מנגנון ההמרה מבטיח מעקב תמידי אחר נכס הבסיס אחריו עוקבת תעודת הסל. 

מנהל קרן

גוף אשר אחראי על ניהול קרן נאמנות על פי תשקיף הקרן שפורסם. 

גוף זה מבצע למעשה את כל פעולות הקניה והמכירה של ניירות הערך עבור הקרן, וכן הנפקת יחידות השתתפות וחלוקת רווחים. 

מנוף פיננסי

היחס בין ההון העצמי של החברה להון הזר (הלוואות) שלה. ככל שהמנוף הפיננסי גבוה יותר גדל סיכון החברה.

מניות ארביטרז'

מניות אשר רשומות למסחר בבורסה לניירות ערך בת"א וכן בבורסה נוספת כגון הבורסה בניו-יורק. מסחר כפול זה באותה המניה יוצר במקרה של פערי מחירים בשערי המניה בין הבורסות השונות אפשרות לרווח ודאי (ארביטרז') על ידי קניה של המניה בורסה אחת ומכירתה בבורסה השנייה בשערים שונים. 

מניות בכורה

מניות הבכורה מעניקות למחזיק בהם עדיפות בקבלת דיבידנדים, ביחס לשאר בעלי המניות. עדיפות בקבלת הדיבידנד מגיעה למחזיקי מניות אלו כ"פיצוי" בגין נטילת זכות ההצבעה מהם באסיפה הכללית של בעלי המניות. בהנפקת מניות בכורה מקבלים למעשה בעלי החברה את ההון לו הם זקוקים מבלי לדלל את זכויות ההצבעה שלהם.

מניות הטבה

מניות המחולקות לבעלי המניות הקיימים בחברה מבלי שיצטרכו לשלם תמורה בגינן. למעשה, מדובר בהטבה שניתנת לבעלי המניות הקיימים בד"כ כתחליף למתן דיבידנד. מניות ההטבה מחולקות לבעלי המניות בהתאם לשיעור אחזקתם בחברה, ולכן אמנם מספר המניות בידי כל בעל מניות גדל, אך גם מספר המניות הכולל בחברה גדל ולכן שיעור האחזקה של כל בעל מניות נותר זהה.

מניות יסוד

מניות היסוד מקנות לבעליהן זכויות עודפות על פני בעלי המניות הרגילות והן משמשות בד"כ את מייסדי החברה המעוניינים לשמור על זכויות מסוימות במקרה של דילול אחזקתם בחברה. זכויות עודפות לדוגמא: עדיפות בהצבעה, זכות הכרעה במקרה של שיווין בהצבעה ועוד.

מסחר מחוץ לבורסה

מסחר בניירות ערך המתבצע מחוץ למהלך המסחר הרגיל ומחוץ לכותלי הבורסה לניירות ערך. עסקאות אלו חייבות בדיווח לבורסה על ידי חבר הבורסה שביצע אותם. 

מסלקת המעו"ף

הגוף המשמש מטעם הבורסה כמתווך בין קונים ומוכרים של האופציות. 

מעבר לדלפק

מכשיר פיננסי הנסחר כחוזה בין שני צדדים ולא בבורסה.

מערכת הנחות אקטואריות

הנחות בדבר הסתברויות תמותה, הסתברויות נכות, שער ריבית צפוי על השקעות ועוד. הנחות אקטואריות מהוות נדבך חשוב ומרכזי בתחשיבי קרן הפנסיה, ומשמשות בסיס לצפי עתידי להתחייבויות הקרן ותמחור על פי תחזית זו.
חשוב לזכור כי בהחלט ייתכן מצב שבו ההנחות האקטואריות אינן תואמות את המציאות ויש מקום לשנותן יחד עם מקדמי ההמרה ושיעורי הכיסוי הביטוחי.

מק"מ

מלווה קצר מועד הינו סוג של אגרת חוב המונפק ע"י בנק ישראל לתקופה של שנה לכל היותר. האיגרת אינה נושאת ריבית ואינה צמודה אך היא מונפקת בניכיון, כלומר הסכום המובטח לפירעון גבוה מסכום הרכישה וכך נגזרת תשואת המק"מ. המק"מ משמש את בנק ישראל לספיגה או הזרמה של מזומן מהציבור לבנק המרכזי ולהפך וכן מסייע לבנק המרכזי לקבוע את הריבית במשק. 

מקדמי המרה לפנסיה (בקרן פנסיה חדשה)

חישוב פנסיית הזקנה נעשה על ידי חלוקת היתרה הצבורה של מבוטח במקדם המרה. מקדם ההמרה מחושב בהתאם לגיל המבוטח ומצבו המשפחתי בעת הפרישה, ולפי ריבית להיוון המבוססת על תשואת הקרן.

נאמן

גוף המחזיק את נכסי הקרן עבור בעלי יחידות ההשתתפות (המשקיעים בקרן). 
תפקידו לפקח על פעולות מנהל קרן הנאמנות על פי הסכם הנאמנות. 

נאסד"ק – (Nasdaq)

NATIONAL ASSOCIATION OF SECURITIES DEALERS AUTOMATED QUOTATION SYSTEM. 

מערכת ממוחשבת למסחר בניירות ערך שנסחרים "מעבר לדלפק" או של ניירות ערך שאינם רשומים למסחר. במערכת מתבצע דיווח על מחירי הקניה והמכירה וסגירת העסקאות מתבצעת בטלפון. 

נוסטרו

חשבון אשר באמצעותו מבצע חבר בורסה פעולות קניה ומכירה של ניירות ערך עבור עצמו. בחשבון זה לא יכול לבצע חבר הבורסה פעולות עבור לקוחותיו והוא חייב בדיווח נפרד לבורסה עבור חשבון זה. 

נזילות

הנתון החשוב למשקיע בתעודות סל הינו נזילות, אשר נבחנת ע"י הפערים בין שערי הקנייה והמכירה בתעודה. המשקיע מעונין לדעת כי בכל רגע נתון יש לו את האפשרות לבצע עיסקת קנייה או מכירה בפערים קטנים ככל האפשר.

נייר ערך

תעודות המונפקות בסדרות על ידי חברה, אגודה שיתופית או כל תאגיד אחר ומקנות זכות חברות או השתתפות בהם או תביעה מהם. בין ניירות הערך ניתן למצוא מניות, אג"ח, אופציות, כתבי אופציות, קרנות נאמנות ועוד. 

ניירות ערך זרים

ניירות ערך הנסחרים בבורסות ברחבי העולם ולא נסחרים בבורסה לני"ע בת"א. 

ניירות ערך מסחריים

שטרות המונפקים על ידי חברות ותאגידים המשמשים אותם לגיוס מימון לטווח הקצר בנוסף להלוואות דרך הבנקים או הנפקת אג"ח לטווח ארוך. שטרות אלו נמכרים בבורסה לניירות ערך בנכיון ומהווים למעשה אג"ח לזמן קצר כדוגמת המק"מים המונפקים על ידי בנק ישראל אך בריבית 

ניכיון (Discount)

מינוח המתייחס להפחתה מערכו של נכס, בדומה להנחה. לדוגמא, ני"ע הנסחר בניכיון הוא ני"ע הנסחר במחיר הנמוך מערכו.

ניתוח טכני

תיאוריה לחיזוי ופירוש של מחירי ניירות ערך. תיאוריה זו מתבססת על ההנחות כי תופעות המתרחשות בשוק חוזרות על עצמן וכן על פי תנודות העבר ניתן לחזות את העתיד. כמו כן, מחיר נייר ערך נקבע על פי כוחות השוק, כלומר, הביקוש וההיצע וכי התיאור הגרפי של נייר הערך מגלם בתוכו את כל הנתונים הכלכליים והפיננסיים.

סחירות

נמדדת לפי משך הזמן בו נדרש לקנות או למכור את ני"ע. ככל שמחזורי המסחר בני"ע גדולים יותר, הנייר לרוב סחיר יותר. בנוסף, ככל שני"ע סחיר יותר הוא גם מסוכן פחות, שכן סחירותו מעידה על כך שיש לו ביקוש בשוק וניתן יהיה למכרו במהירות יחסית בעת הצורך. 

סטגפלציה

מצב שבו יש מחד, אינפלציה, כלומר עליית מחירים ומאידך, סטגנציה כלומר ירידה בפעילות הכלכלית ועליה באבטלה.

סטיית תקן

מידת תנודתיות שער נכס. סטיית תקן גבוהה תאפיין נכסים ששעריהם משתנים בצורה חדה יחסית.

סטיית תקן היסטורית

סטיית התקן בפועל, כפי שמחושבת מהתנודתיות של נכס הבסיס בעבר. 

סל

אוסף נכסים (מטבעות, מניות), כל אחד במשקל מסוים.

סל המטבעות

סל המשקלל את שעריהם של ארבעת המטבעות העיקריים הנסחרים בארץ: דולר, יורו, ליש"ט ויין יפאני. חלקו היחסי של כל מטבע בסל נקבע עפ"י משקלו בסחר החוץ בישראל בשנה הקלנדארית הקודמת וכן עפ"י שער החליפין שלו ביחס השקל.

ספוט

מחירו הנוכחי של נכס או ני"ע. 

ספקולציה

השקעה המבוצעת תוך נטילת סיכון גבוה לטווח זמן קצר, במטרה לגרור רווח מהיר.

עמית

מי שרשומה לזכותו יתרת זכאות צבורה בקרן הפנסיה ואינו פנסיונר. קיימים שני סוגי מבוטחים בקרן פנסיה: פעיל – מפריש כספים לקרן באופן שוטף;לא פעיל – מבוטח שהפסיק להפריש כספים לקרן.

ערך נוכחי נקי

חישוב הערך הנוכחי של תזרים מזומנים הצפוי להתקבל בעתיד, בניכוי עלות ההשקעה הראשונית. מטרת החישוב היא לבחון את כדאיות השקעה המתבצעת בהווה בהתחשב בערכם של התקבולים העתידיים הצפויים לזרום ממנה. 

ערכי פדיון

במקרה של משיכת כספים מהקרן שלא בדרך של קיצבה, יחושבו הכספים הנמשכים מהקרן בערכי הפדיון על פי נוסחת ערכי פדיון שתהיה בתוקף בכפוף לתקנון הקרן המאושר.

עתודה למקבלי פנסיה (בקרן פנסיה חדשה)

קרן פנסיה חדשה מקיפה תנהל עתודה בגין שינויים בתשואה על נכסי הקרן המשמשים לכיסוי התחייבויות הקרן למקבלי פנסיה ובגין שינויים בריבית להיוון אותן התחייבויות. העתודה תהיה בסכום שגובהו עד 1% מהתחייבויות הקרן לפנסיונרים, ומטרתה להפחית תנודתיות בפנסיה המשולמת לפנסיונרים.

פארי

מונח לועזי שמשמעותו: "שווה", היינו לא בתוספת פרמיה או ניכיון. המונח מתייחס לערכה המתואם של אגרת חוב המחושב עפ"י הערך הנקוב של האיגרת בתוספת הריבית והפרשי ההצמדה.

פחת

ירידה בערכו של נכס קבוע הנגרמת כתוצאה מהשימוש בו. ירידת הערך מוכרת לצרכי מס ולכן ניתן לרשום בגינה הוצאה.

פיחות

ירידה בערכו של המטבע המקומי ביחס למטבע זר.

פיצול מניות (split)

פעולה טכנית הממירה מניה בעלת ערך נקוב מסוים למספר מניות בעלות ערך נקוב מופחת. בסוף תהליך הפיצול, לבעל המניות יש יותר מניות אולם הערך הנקוב הכולל שלהן נותר זהה לערך הנקוב אותו החזיק קודם לכן.

פיקדון מובנה (structure)

מכשיר פיננסי המשקיע בנכס מסוים (מניה, מדד, מטבע וכד') ומבטיח תשואה משתנה בהתאם לקיום תרחיש מסוים. ברוב הפיקדונות הקרן מובטחת ואילו התשואה שתתקבל יכולה להיות גבוהה משמעותית מפיקדון סטנדרטי בהתקיים התנאים, ומנגד יכולה להיות אפסית או נמוכה ביחס לפיקדון סטנדרטי כאשר התנאים אינם מתקיימים.

פנסיה מינימלית

פנסית זיקנה, נכות או שאירים תשולמנה בתנאי שהפנסיה לא תפחת מ 5%–מהשכר הממוצע במשק בכפוף לתקנון הקרן.

פנסיונר

מי שמשולמת לו פנסיית זקנה מקרן הפנסיה

פנסית זיקנה

היא סך הזכאות הצבורה מחולקת במקדם המרה לפנסיה לפי מסלול ברירת המחדל.

פנסית נכות

פנסיה המחושבת על פי שיעור פנסיית הנכות, במסלול הפנסיה בו מבוטח העמית, מוכפל בהכנסה המבוטחת הממוצעת ובכפוף לתקרה.

פנסית שאירים

פנסית שאירים פעיל:
תשלום לשאירים באחוזים מההכנסה המבוטחת הממוצעת (אלמנה 60% , יתום 30%, סך פנסית שאירים לא תעלה על 100%).

פנסית שאירי פנסיונר:
שיעור מתוך פנסית הזיקנה ועל פי מסלול הפרישה בו בחר העמית בעת היציאה לפנסיה.

פק"מ

פק"מ-פקדון קצר מועד (Short Term Deposit) 

אפיק השקעה לטווח קצר של הבנקים המסחריים, הנושא ריבית שקלית קבועה מראש.

פקודת לימיט ( limit)

רכישה או מכירה של נייר ערך בשער מוגבל. הפקודה יכולה להתבצע במחיר גבוה או נמוך ממחיר השוק של נייר הערך.

פקודת מכירה

פקודה למכירת ני"ע בכמות ובשער מסוים.

פקודת קניה

פקודה לרכישת ני"ע בכמות ובשער מסוים.

פקודת שער נעילה

פקודה לביצוע קניה או מכירה של ני"ע בשלב הנעילה ובשער הנעילה. שלב הנעילה מתבצע ברבע השעה האחרונה של המסחר. 

פרמיה (premium)

הפער בין השווי הנקוב, הגבוה יותר, של ני"ע בבורסה לעומת מחיר ההצעה שלו בהנפקה. בשוק האופציות, הפרמיה היא המחיר אותו משלם רוכש האופציה לכותב האופציה בתמורה לזכויות הגלומות באופציה. מחיר זה משקלל קריטריונים שונים כגון: משך הזמן עד לפקיעת האופציה, סטיית התקן של נכס הבסיס, שער הריבית ועוד.

פרמיות ביטוח (בקרן פנסיה חדשה)

חלק דמי הגמולים המופנה לרכישת כיסוי ביטוחי. בקרן פנסיה מקיפה משולמות פרמיות המקנות למבוטחים כיסוי ביטוחי בשל סיכוני מוות ונכות. חישוב הפרמיות נגזר מהנחות בדבר הסתברות התמותה או הסתברות לאובדן כושר עבודה בגיל נתון, משיעור הריבית הצפוי וכ"ו.

קו התנגדות

קו אשר עובר דרך נקודות השיא של שער נייר הערך במהלך מגמת ירידה בשערו. קו זה משמש לצורך ניתוח טכני של ניירות ערך. 

קו תמיכה

קו אשר עובר דרך נקודות השפל במחיר נייר הערך במהלך מגמת עליה בשערו. קו זה משמש לצורך ניתוח טכני של ניירות ערך.

קונסורציום

קבוצת חברות חיתום המובילים הנפקת ני"ע של חברה בבורסה בתמורה לעמלת חיתום. את הקונסורציום מוביל חתם ראשי, כאשר כל החתמים החברים בקונסורציום מתחייבים לרכוש את ני"ע שהוצעו בהנפקה במידה ולא נמכרו.

קופת גמל

קופת גמל הינה תוכנית חסכון חכמה לטווח ארוך המיועדת לשכירים ולעצמאיים. החסכון בקופה הינו חסכון ייעודי לטווח ארוך, המיועד לגיל פרישה מהעבודה ועל כן מומלץ לחסוך בקופות כספים לצרכים פנסיונים.

קופת גמל לתגמולים 
1. קופת גמל לתגמולים לעמיתים שכירים
העובד ומעבידו מפקידים לקופה הפקדות חודשיות שוטפות עד לשיעור של 7% (חלק העובד) ו-7.5% (חלק המעביד) משכרו של העובד. העובד זוכה לזיכוי ממס בגין הפרשותיו בהתאם לתקרות שנקבעו. 

2. קופת גמל לתגמולים לעמיתים עצמאים
העמית מפקיד לקופה כספים (ללא תשלום מקביל של מעבידו). העמית זוכה לניכוי מההכנסה ולזיכוי מס בהתאם לתקרות שנקבעו. 

קופת גמל אישית לפיצויים 
קופת גמל בה המעביד מפקיד כספים להבטחת זכויות עובדו לפיצויי פיטורין. הכספים בקופה רשומים על שם העובד.

קופת גמל מרכזית לפיצויים

קופת פיצויים היא קופה שבה המעסיק צובר כספי פיצויים עבור עובדיו, על מנת להבטיח מקור מימון לכספי פיצויי פיטורין לעובדיו בעת הצורך. הסיבה לכך פשוטה. בישראל קיים חוק פיצויי פיטורין אשר מטיל חבות חוקית על כל מעסיק לשלם פיצויי פיטורין, כאשר עובד עוזב את מקום העבודה בנסיבות המזכות אותו בפיצויי פיטורין.
עפ"י החוק, פיצויי הפיטורין יהיו בגובה של משכורת אחת לכל שנת עבודה. מדי שנה גדלה התחייבותו של המעסיק לתשלום הפיצויים בהתאם לוותק העובד. המציאות הכלכלית והאפשרות שהמעסיק יידרש בעתיד לשלם סכומים נכבדים כפיצוי פיטורין, מחייבים יצירת קופה מיוחדת למטרה זו.

קרן בלתי מסויגת

קרן נאמנות אשר רשאית להשקיע כל סכום בניירות ערך שאינם בעלי פטור חלקי או מלא ממס. התחשבנות המס נעשית בין המשקיע בקרן ובין שלטונות המס. קרן זו עדיפה למשקיעים הפטורים ממס כגון מלכ"רים. 

קרן גידור

קרן גידור (באנגלית: Hedge Fund) – קרן השקעה הנוקטת אסטרטגיה המתימרת להביא לרווח בכל מצב שוק, לעתים על ידי שימוש באמצעי גידור פיננסיים, ומכאן שמה.

בניגוד לקרן נאמנות רגילה המשקיעה בדרך כלל באפיקי השקעה סולידיים כאגרות חוב, מניות יציבות, וכדומה, קרן גידור תשאף למקסם את סיכויה לרווח גם במחיר השקעה בשוק תנודתי, וזאת תוך שימוש במגוון כלים פיננסיים, שהבולטים שבהם הם מכירה בחסר (שורט), ומינוף פיננסי. השימוש בכלים אלו "מגדר" למעשה את סיכוני הקרן להפסד, מאחר שעל ידי מכירה בחסר תרוויח הקרן גם בשוק יורד, גם זאת בניגוד לקרנות נאמנות מסורתיות הנוקטות אסטרטגיית השקעה שמרנית שתוצאותיה רווח רק בשוק עולה.

קרן השתלמות

קרן השתלמות נחשבת, במובנים רבים, כחיסכון המשתלם ביותר, ולכן, אם המעסיק מציע לך קרן השתלמות, אל תהסס. קרן השתלמות היא בעצם תוכנית חיסכון חכמה לטווח הבינוני, שמיועדת הן לשכירים והן לעצמאיים. 
קרן השתלמות הינו המוצר היחיד שפטור ממס רווחי הון.
בתום 6 שנים ניתן למשוך את הכספים והרווחים שנצברו בפטור ממס ולהשתמש בכספים לכל מטרה. 
בתום 3 שנים ניתן למשוך את הכספים והרווחים שנצברו בפטור ממס ולהשתמש בכספים לצרכי השתלמות. 

ניתן לפתוח חשבון חדש ולהמשיך לצבור ותק בהתאם לחשבון הותיק, כך שבתום 6 שנים מיום פתיחת החשבון הראשון ניתן יהיה למשוך את כל הכספים שיצטברו.

קרן השתלמות שכירה מורכבת מהפרשה של עד 2.5% על חשבון העובד (ממשכורתו), ועד 7.5% מהמשכורת על חשבון המעסיק. כלומר: על כל 100 ש"ח שתפקיד אתה, יפקיד המעסיק שלך 300 ש"ח. 
בקרן השתלמות עצמאית יכול העמית להפריש עד 7% מתקרת ההפקדה השנתית המוטבת.

קרן מסויגת (Restricted Fund)

קרן נאמנות המחויבת על פי הסכם הנאמנות להשקיע לפחות 85% מנכסיה בניירות ערך אשר הריבית או הדיבידנד בגינם חייבים במס בשיעור מופחת או פטורים ממס לחלוטין. 

קרן מעורבת (Mixed Fund)

קרן אשר משקיעה את נכסיה במספר אפיקי השקעה שונים. מנהל הקרן מתחייב להחזיק אחוז כלשהוא לפחות באפיקי ההשקעה השונים.

קרן נאמנות

גוף פיננסי המאגד פרטים לצורך השקעה משותפת בניירות ערך סחירים.
הצטרפות לקרן נעשית על ידי רכישת יחידות השתתפות בקרן המזכה את המחזיק ביחידות אלו בשותפות ברווחים בהתאם לגודל האחזקה.
ההשקעה בניירות הערך על ידי הקרן נעשית על פי התשקיף והסכם הנאמנות של הקרן. 

קרן נאמנות "חייבת"

קרן שבה מחזיקי היחידות אינם נוטלים חלק בתשלום המס. המס יגבה ישירות מהקרן ולא מהלקוח. הקרן רשאית לבצע קיזוזים ולנכות הוצאות שהוצאו ע"י הקרן.

קרן נאמנות גמישה

קרן נאמנות אשר רשאית להשקיע בכל סוגי ניירות הערך. ניהול הקרן נעשה על פי שיקולי מנהל הקרן בהתאם להערכותיו ותנאי השוק. 

קרן נאמנות לא צבירה /קרן מחלקת

קרן נאמנות אשר אינה צוברת את רווחיה ומחלקת אותם כדיבידנד לבעלי יחידות ההשתתפות. 

קרן נאמנות מתמחה

קרן אשר משקיעה לפחות 75% מנכסיה בסוג אחד של ניירות ערך כגון: אג"ח, צמודי מדד, צמודי מט"ח, מניות.

קרן נאמנות סגורה

קרן נאמנות אשר מנפיקה מספר מוגבל של יחידות השתתפות. קרן זו אינה ניתנת לפדיון בכל עת ומשקיעה בנכסים בעלי נזילות נמוכה. קרן זו סחירה ומחירה נקבע על פי הביקוש וההיצע לקרן. 

קרן נאמנות פטורה

קרן שאינה משלמת מס על הנכסים בהן היא משקיעה. במידה וכאשר מחזיק היחידות בקרן יפדה אותה ויווצר לו הון ריאלי (או כאשר הקרן תחלק רווחים) הלקוח יחויב במס בשיעור של 20%. ניתן לקזז הפסד בגין פדיון יחידה בקרן פטורה מרווח על ני"ע אחרים, ולהיפך – לקזז הפסד מני"ע אחרים כנגד רווח מפדיון יחידה.

קרן נאמנות פתוחה

קרן נאמנות אשר מנפיקה מספר בלתי מוגבל של יחידות ההשתתפות על פי דרישות הציבור. הקרן ניתנת לפדיון בכל עת ושווי יחידה נקבע על ידי חלוקת ערך נכסי הקרן במספר יחידות ההשתתפות שהונפקו. 

קרן נאמנות צבירה

קרן נאמנות אשר אינה מחלקת את רווחיה לבעלי יחידות ההשתתפות כדיבדנד. הקרן צוברת את רווחיה ומשקיעה אותם מחדש בנכסים נוספים. 

קרן פנסיה כללית יסוד

קרן המעניקה לעמית הכנסה חודשית בעת הפרישה מעבודה, אולם הקרן לא מעניקה כיסוי ביטוחי במקרי זקנה, נכות ושארים והיא מיועדת לחיסכון טהור.

קרן פנסיה מקיפה

קרן המעניקה לעמית הכנסה חודשית בעת הפרישה מעבודה, מגיל הפרישה לכל החיים. קרן פנסיה מקיפה מקנה כיסוי ביטוחי בהתקיים שלושה מצבי חיים: זקנה, נכות ושארים.

קרן פנסיה מקיפה

קרן המעניקה לעמית הכנסה חודשית בעת הפרישה מעבודה, מגיל הפרישה לכל החיים. קרן פנסיה מקיפה מקנה כיסוי ביטוחי בהתקיים שלושה מצבי חיים: זקנה, נכות ושארים.

רווח גולמי

הרווח של החברה ממכירות מוצרים ושירותים בניכוי עלות המכירות והייצור של מוצרים ושירותים אלה. סעיף זה מופיע בדו"ח רווח והפסד של החברה. 

רווח למניה

מחושב על ידי חלוקת הרווח הנקי של החברה חלקי מספר המניות של החברה. 

רווח נקי

הרווח של החברה מסיכום כל ההכנסות ובניכוי כל ההוצאות כולל תשלומי מס. סעיף זה מופיע בדו"ח רווח והפסד של החברה. 

רווח תפעולי

ההפרש בין ההכנסות של החברה לבין ההוצאות שלה בגין כל פעולותיה בתחומי העיסוק העיקריים שלה לפני ניכוי מס. סעיף זה כולל הכנסות ממכירות מוצרים ושירותים, הוצאות של עלות המכירות, הוצאות כלליות והנהלה, הוצאות מכירה ומימון. 

רווח/הפסד הון

רווח או הפסד כתוצאה מהפרש בין מחיר המכירה ובין מחיר הקניה של נייר ערך מסוים. 

ריבית (Interest)

הפיצוי הכספי הניתן על ידי לווה למלווה על אפשרות השימוש בהלוואה. 

ריבית הליבור

שער הריבית הבין בנקאית המשמש ל ביצוע עסקאות בינלאומיות. שיעור הריבית נקבע ע"י ממוצע הריביות הבין בנקאיות של ארבעה בנקים מבין שמונת הבנקים הגדולים בלונדון. 

ריבית משתנה

ריבית המשתנה לאורך תקופת ההלוואה עפ"י בסיס מוסכם, כגון ריבית בנק ישראל.

ריבית פריים

הריבית אותה גובה הבנק מלקוחות בעלי סיכון נמוך ביותר וחוסן פיננסי גבוה ביותר, זהו שעור הריבית הנמוך ביותר שגובה הבנק מלקוחותיו.

ריבית צבורה

הריבית לתשלום שנצברה באגרת החוב ממועד תשלום הקופון האחרון ועד למועד תשלום הקופון הבא.

רמת נזילות מיידית

היחס בין המזומנים ושווי המזומנים בחברה לבין ההתחייבויות השוטפות. ככל שהיחס גבוה יותר המשמעות היא שלחברה יש רמת נזילות גבוהה יותר.

שווי שוק

שוויה הכספי של החברה הנקבע על פי תנאי השוק.מחושב על ידי מכפלת מספר המניות במחיר הנוכחי של שער המניה. 

שוק דובי (Bear Market)

שוק המאופיין בתקופה ממושכת של ירידות שערים והקיפי מסחר נמוכים. 

שוק משני

השוק בו נסחרים ניירות הערך לאחר הנפקתם בשוק הראשוני. שוק זה מוסיף לניירות הערך שהונפקו אלמנטים של נזילות וסחירות. 

שוק ראשוני (Primary Market)

השוק בו מונפקים ניירות ערך חדשים. שוק זה הוא מקור לגיוס כספים על ידי גופים שונים.

שוק שוורי

שוק המאופיין בתקופה ממושכת של עליות שערים והקיפי מסחר גדולים. 

שחר

אגרת חוב ממשלתית המונפקת לתקופה של עד 10 שנים. האיגרת אינה צמודה ומשלמת ריבית אחת לשנה. 

שטר הון

מסמך שבו מתחייבת החברה לשלם קרן וריבית בתאריכים מוגדרים. למעשה מדובר במכשיר פיננסי הדומה לאגרת חוב, אלא שבניגוד לאגרת חוב, החברה אינה משעבדת את נכסיה כנגד תשלום החוב, מה שהופך את שטר ההון למסוכן יותר.

שיעור הוספה

תשלום חד פעמי שמשלם המשקיע למנהל הקרן בעת רכישת הקרן, המחושב כשיעור מסוים ממחיר היחידה. שיעור ההוספה אינו קיים בכל הקרנות ומהווה סף כניסה שמנהל הקרן יוצר. בקרנות בהן משולם שיעור הוספה מחיר הקניה יהיה מחיר היחידה בתוספת שיעור ההוספה.

שלב המסחר ברצף

שלב מסחר סימולטאני ורציף בניירות הערך בבורסה, המתרחש בין השעות 10.00-17.15. בשלב זה תבוצע עסקה כאשר הוראת מכירה פוגשת הוראת קניה. בשלב המסחר הרציף קיים גודל מינימאלי להעברת פקודות: במניות ת"א 25 – עסקה של לפחות 5,000 ₪ ובמניות ת"א 75 והיתר- עסקה של לפחות 2,000 ₪. 

שלב הנעילה ברצף

שלב המתרחש בין השעות 17.15-17.30. בשלב זה מתבצעות עסקאות בנייר הערך בשער הנעילה. העסקאות נובעות מפקודות שהיו בספר הפקודות בשלב הטרום נעילה.

שלב הפתיחה ברצף

מתרחש במהלך שלב הטרום פתיחה ואורך שניות בודדות ובו נקבע לכל נייר ערך שער פתיחה בהתבסס על הפקודות שהוזרמו לבורסה במהלך שלב הטרום פתיחה.

שלב טרום הפתיחה

שלב המתרחש במניות ת"א 100 בין השעות 8.30-9.45 ובמניות היתר בין השעות 8.30-10.30 . בשלב זה מזרימים המשקיעים פקודות קנייה ומכירה, אולם פקודות אלה הן תיאורטיות בלבד ולא מתבצעות עסקאות בפועל. בשלב זה נקבע גם מחזור ושער תיאורטי לכל נייר ערך.

שער בסיס

שער הנעילה של נייר ערך מיום המסחר הקודם. ביחס לשער זה מחושב השינוי באחוזים של שער נייר הערך באותו היום. 

שער נעילה/שער סגירה

שער הבסיס ליום המחרת. שער זה נקבע על פי ממוצע השערים המשוקלל במחזורי העסקאות שבוצעו בנייר הערך בשלושים הדקות האחרונות בשלב המסחר הרציף. 

כל זאת בתנאי שהסכום הכולל של עסקות אלו עולה על 100 אלף שקל.

שער פתיחה

שער הנקבע בשלב טרום פתיחה. שער זה הינו השער בו נוצר שוויון במחיר בין הביקוש וההיצע לנייר הערך במחזור הגדול ביותר.

תאריך הפדיון

התאריך בו חל הפדיון של אגרת החוב ובו משלם מנפיק האיגרת לרוכש האיגרת את הקרן.

תאריך פקיעת האופציה

התאריך שלאחריו לא ניתן יותר לממש את האופציה.

תזרים מזומנים

דו"ח המרכז את תזרים הכספים של חברה לתקופה מסוימת כתוצאה מהפעילות התפעולית שלה ומפעולות בתחומי ההשקעות והמימון.

תל"ג

השינוי השנתי בתוצר המדינה כולל יצור השירותים, המוצרים והסחורות.

תעודת סל

תעודת סל היא נייר ערך, הנסחרת כמניה לכל דבר, המחקה את מדד ניירות הערך אחריו היא עוקבת. התעודה רשומה למסחר בבורסה ועוקבת אחר מדדים או סחורות המחושבים ומפורסמים בבורסות השונות. המחזיק בתעודת הסל מחזיק בעקיפין בכל מניות המדד עפ"י המשק המדויק של כל מניה במדד והוא אף יכול לקבלן פיזית או לחילופין לקבל את שוויין הכספי בהמרת התעודה שברשותו, בהתאם להתחייבות התשקיפית של התעודה.

תקופת אכשרה (קרן פנסיה)

60 חודשים מתחילת החברות האחרונה בקרן עקב מחלה שלקה בה לפני תחילת החברות האחרונה.

תקרת הכנסה מבוטחת לפנסיה

על פי תקנות מס הכנסה והוראות אגף שוק ההון תקרת ההכנסה המבוטחת לפנסיה היא 20.5% מפעמיים השכר הממוצע במשק בחישוב שנתי .כספים מעל תקרה מיועדים לקרן חדשה כללית או לקופת גמל לתגמולים ולפיצויים בתאום עם הקרן.

תשואה

הרווח על השקעה, נמדד בדרך כלל באחוזים. 

תשואה להון העצמי

היחס שבין הרווח הנקי של חברה להון העצמי שלה (הסעיפים: הון מניות, קרנות הון ועודפים). היחס בודק את התשואה שהשיגו בעלי המניות על השקעתם בחברה. 

תשואה לפדיון

התשואה השנתית המצטברת שיקבל מחזיק האג"ח במידה ויחזיק בה עד למועד פדיונה.

תשואה נומינלית

הרווח הכולל על ההשקעה ללא תאום לאינפלציה. רווח זה נמדד בדרך כלל באחוזים.

תשואה ריאלית

הרווח הכולל על ההשקעה לאחר תאום לאינפלציה. רווח זה נמדד בדרך כלל באחוזים, במקרה של דפלציה התשואה הריאלית גבוהה מהתשואה הנומינלית.

תשואת דיבידנד

היחס שבין הדיבידנד שחולק במזומן למניה אחת לבין מחיר המניה בשוק בעת חלוקת הדיבידנד.

תשואת יתר

המניה צפויה להפגין ביצועים עודפים/תשואה עודפת ביחס לשוק ב- 12 החודשים הקרובים.

תשואת שוק

המניה צפויה להפגין ביצועים דומים/ תשואה דומה ביחס לביצועי השוק ב- 12 החודשים הקרובים.

תשקיף

מסמך משפטי אשר מוציא הגוף אשר אחראי על הנפקת נייר הערך לציבור. 
בתשקיף ניתן למצוא מידע על החברה המנפיקה את נייר הערך ואת התנאים להנפקה. 

כל חברה אשר מתכוונת להנפיק ניירות ערך לציבור כולל קרנות נאמנות חייבות בהצגת תשקיף שיאושר על ידי הרשות לני"ע.